Beslist.nl: duizenden nieuwe webshops door gratis opname

Beslist.nl biedt webwinkeliers sinds1 juni 2011 gratis ruimte op zijn website. De vergelijker maakt een jaar later de balans op: afgelopen 1 juni hadden 3.188 webshops een Starters Account bij Beslist.nl, dat zijn bereik onder Nederlandse internetgebruikers flink zag groeien.

Lees het hele bericht op TwinkleMagazine.nl:
Beslist.nl: duizenden nieuwe webshops door gratis opname

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *