Beslist.nl vanaf vandaag verder met cpc

Het nieuwe afrekenmodel van Beslist.nl, op basis van kliks, gaat vandaag in. Campagnes die uit stonden zijn automatisch aangezet. Veel webwinkeliers vinden de minimale cost per click (cpc) te hoog en zeggen Beslist.nl de rug toe te zullen keren.

Lees het originele artikel op Twinklemagazine.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *